Alborz: Religious Seminaries for Women

 

Second Cycle

Name of City Name of Seminary Students – Maximum Capacity
Karaj Baqiʿ 80
Karaj Shahid Motahhari 35
Karaj Zaynabiyeh 70
Karaj Fatamiyeh 35
Karaj Kousar 100

Third Cycle

Name of City Name of Seminary Students – Maximum Capacity
Karaj Zaynabiyeh 30

Size: 44.6K bytes Modified: 30 July 2012, 19:23