Mazandaran: Religious Seminaries for Men

Name of City Name of Seminary
Amol Abol Hasan Amir al-Mo’menin
Amol Emam Hasan ‘Askari
Babol Khatam al-Anbiya
Babol Rouhiyeh
Babol Feyzieh
Behshahr Emam Ja’far Sadeq
Tonekabon Shahid Motahhari
Rostamkola Ja’Fariyeh
Sari Sa’adatiyeh
Sari Emamiyeh
Qa’em Shahr Mohammadiyeh
Qa’em Shahr Emam Sadeq
Kelardasht Emam ‘Ali
Mahmud Abad Emam Sadeq
Neka Mehdiyeh
Nou Shahr Shahid Beheshti